12 / 100

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE KYSUPHU.COM – CHUYÊN DIGITAL MARKETING & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, vui lòng truy cập trang Liên hệ và làm theo hướng dẫn
Để sử dụng website đúng quy định, vui lòng đọc kỹ những Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận.
Bạn chỉ có thể sử dụng website này một khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

2. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.
Do vậy chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.
Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước.

3. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm

4. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG NỘI DUNG

Những nội dung tại website KYSUPHU.COM được toàn quyền quyết định bởi chủ sở hữu website, mọi trường hợp sao chép vui lòng liên hệ trước tại đây. Nội dung chỉ được đăng tải khi có sự đồng ý của chúng tôi.

– KYSUPHU –